پورتال شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
  • 1398/11/19 شنبه پورتال شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور
    پروژه پورتال شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل کشور با استفاده از نرم افزار پورتال و برنامه ساز سیگما پیاده سازی شده است. ساخت پورتال های سازمانی، تخصص سیگما میباشد و پیشرفته ترین امکانات برگرفته از جدیدترین فناوری های روز در ساخت پورتال و سامانه های متعلق به این شرکت بزرگ پیاده سازی شده است که نشان از دانش مهندسی و تجربیات بالای سیگما در طراحی و راه اندازی پورتال های سازمانی دارد.
1