پورتال سيگما
پورتال دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
پورتال دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

نسخه موبایل پورتال دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران
نسخه موبایل پورتال دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران

پس زمینه بک گراند مشتریان
پس زمینه بک گراند مشتریان
پورتال دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران پروژه پورتال دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی تهران با استفاده از نرم افزار پورتال و برنامه ساز سیگما راه اندازی شده است. ساخت پورتال های دانشگاهی، تخصص سیگما میباشد و پیشرفته ترین امکانات برگرفته از جدیدترین فناوری های روز در ساخت پورتال و سامانه های متعلق به این دانشگاه پیاده سازی شده است که نشان از دانش مهندسی و تجربیات بالای سیگما در طراحی و راه اندازی پورتال های دانشگاهی و سازمانی دارد.