پورتال سيگما
پورتال شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد
پورتال شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد

موبایل پورتال شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد
موبایل پورتال شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد

پس زمینه بک گراند مشتریان
پس زمینه بک گراند مشتریان
پورتال شرکت عملیات غیر صنعتی پازارگاد پروژه پورتال شرکت پازارگاد با استفاده از نرم افزار پورتال و برنامه ساز سیگما پیاده سازی شده است. ساخت پورتال های سازمانی، تخصص سیگما میباشد و پیشرفته ترین امکانات برگرفته از جدیدترین فناوری های روز در ساخت پورتال و سامانه های متعلق به این شرکت بزرگ پیاده سازی شده است که نشان از دانش مهندسی و تجربیات بالای سیگما در طراحی و راه اندازی پورتال های سازمانی و شرکتی دارد.