product

یکپارچه سازی(Enterprise Application Integration)

EAIفرایندی است که موجب می شود تا نرم افزار های درون یک سازمان با یکدیگر مرتبط میگردند و پیوندی بین آنها برقرار می شود تا به ساده سازی و خودکارسازی فرایندها در وسیع ترین حد ممکن کمک کند . با استفاده از EAI دیگر لازم نیست در صورت تغییر یک داده تمامی داده های مربوطه در تمامی مکان ها دچار تغییر شوند و فقط یکی آنها تغییر می کند که این امر باعث جلوگیری از عملیات های اضافی و بیهوده دیگر می شود . با کمک امکانات یکپارچه سازی(EAI)، تبادل اطلاعات بین ماژولها، ارتباط با سایر Web Service ها و بانکهای اطلاعاتی خارج از پورتال سیگما ممکن می گردد.
مزیت های استفاده از فرایند یکپارچه سازی (EAI)
  • قابلیت دسترسی Real Time به اطلاعات درون سیستم ها

  • کمک به افزایش بهروری از سازمان ها

  • حفظ یکپارچگی اطلاعات در سراسر سیستم های چندگانه

  • آسان سازی توسعه و نگهداری سیستم ها

كلمات كليدي : یکپارچه سازی , یکپارچه سازی سیستم های سازمان , یکپارچه سازی داده , یکپارچه سازی اطلاعات , یکپارچه سازی سیستم های اطلاعاتی , سیستم های اطلاعاتی یکپارچه , سیستم اطلاعاتی یکپارچه , یکپارچه سازی اطلاعات سازمان , سیستم یکپارچه سازی اطلاعات

نسخه قابل چاپ